Perfil del contractant


Informem que s'ha resolt l'adjudicació del contracte de serveis de neteja de l'Institut de Begues

Documentació:

- Resolució d'adjudicació

- Informe tècnic 


Prestació del servei de neteja de l'Institut de Begues 2017
Convocatòria d'obertura pública del sobre C 

Informem que la Mesa de Contractació ha rebut l'estudi de l'informe tècnic relatiu a l'expedient IB-2016-1, que ha resolt la puntuació  tècnica de les empreses admeses a la licitació i que es convoca l'obertura pública del sobre C del concurs de neteja de l'Institut de Begues pel proper dilluns 14 de novembre a les 17:15h.


Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
Exp. IB-2016-11. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació

a)  Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
b)  Dependència que tramita l'expedient: Institut de Begues, Begues
c)  Obtenció de documentació i informació:
c.1) Dependència: Institut de Begues
c.2) Domicili: Camí ral, 149
c.3) Localitat i codi postal: Begues, 08859
c.4) Telèfon/s: 936 392 622
c.5) Fax: -
c.6) Adreça electrònica: a8064908@xtec.cat i sesbegues@gmail.com
c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://sesdebegues.blogspot.com
c.8) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.
d) Número d'expedient: IB-2016-1

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Servei de neteja.
b) Descripció: Aquesta contractació té com a objectiu la prestació del servei de neteja del centre escolar Institut de Begues, així com l’aportació de tota maquinària, estris, productes de neteja, sistemes de recollida selectiva, i els accessoris, elements fungibles i consumibles necessaris per a la prestació integral i completa del servei i gestió de residus, tot això amb les especificacions detallades al plec de prescripcions tècniques i als seus annexos.
c) Lloc d’execució: Camí ral 149, 08859 Begues
d) Termini d’execució: de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017
e) Admissió de pròrroga: Sí
f) CPV: 90919300-5

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l’annex núm. 4 del plec de clàusules administratives particulars.

4. Valor estimat del contracte

59.897,6 euros, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació

Import net: 29.948,8 euros
Import total: 36.238,04 euros (amb IVA 21%)6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.
b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.
c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: el 28 d’octubre de 2016, fins a les 14.00 hores.

b) Modalitat de presentació: Presencial
c) Lloc de presentació:
c.1) Dependència: Institut de Begues (horari: de 8:30 a 14 hores)
c.2) Domicili, localitat i codi postal: L’esmentat al punt 1.c.2 d’aquest anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça electrònica que s'esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l’oferta: 1 mes des del termini de presentació de les ofertes.

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.
b) Adreça: Camí ral 149
c) Localitat i codi postal: Begues, 08859
d) Data i hora: l’obertura del sobre B no és pública segons la normativa vigent (DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública)


10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l'acte públic d'obertura dels sobres C es farà pública al web de l'òrgan de contractació http://sesdebegues.blogspot.com, un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.11. Despeses de publicitat

No hi ha despeses de publicitat al no haver obligació de publicitat en cap diari oficial (DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública)Begues, 26 de setembre de 2016,

Director de l’Institut de Begues

Antoni-Joan Pons Pons


 ENLLAÇOS


CALENDARI

Concurs fotos matemàtiques

Imatges de l'institut